ZiZo-thema's in 2015


ZiZo gaat in 2015 in ieder geval met de volgende thema's voor Zuidoost aan de slag:

Shared Decision Making

ZiZo wil er aan bijdragen dat bewoners van Zuidoost actiever betrokken worden bij de behandeling en begeleiding. Daarbij gaat het om betrokkenheid bij keuzes en het nemen van beslissingen die het zorgproces aangaan (Shared Decision Making). Ook kan meer gebruik gemaakt worden van het sociale netwerk van bewoners.

Aan de hand van trainingen door 1ste Lijn Amsterdam en andere activiteiten wordt beoogd om professionals meer handvatten geven om de eigen kracht en het netwerk van cliënten en patiënten te versterken. Naast de huisartsen, kunnen ook andere professionals worden betrokken bij dit project.

Toegankelijkheid en samenwerking in Wijkzorg

Sinds 1 januari 2015  heeft de gemeente Amsterdam gekozen voor een zorgstelsel waarin het bieden van samenhangende zorg en ondersteuning centraal staat. In het nieuwe zorgstelsel is er één cliënt, één plan en één klanthouder. De klanthouder is verantwoordelijk voor het hele begeleidingstraject. Deze klanthouder is een zorgprofessional die werkzaam is bij gecontracteerde thuiszorgorganisaties, GGZ-instellingen,  een huisartsenpraktijk,  MEE Amstel en Zaan of als algemeen maatschappelijk werker bij de MaDi. Met elkaar vormen deze zorgprofessionals een wijkzorgteam. 2015 is een overgangsjaar, waarin de werkwijze van de wijkzorgteams verder moet worden vormgegeven.

In dit thema van ZiZo gaat het om de afstemming tussen wijkverpleging/thuiszorg en huisartsen en algemeen maatschappelijk werk. Wat is een reële werkverdeling in deze driehoek (wie doet wat als er een vraag komt van een cliënt)? Hoe worden de regels helder, ook voor de hulpverleners? En hoe 
weten professionals elkaar weten te vinden?

Psychiatrie en verslaving

ZiZo wil inventariseren wat de behoeftes zijn aan ondersteuning vanuit de GGZ bij de andere aangesloten ZiZo-leden. Wat zijn de verbeterpunten in de samenwerking en hoe kunnen we dat tot stand brengen? Mogelijk kan dit met de ontwikkeling van een beslisboom die door partijen wordt onderschreven en die praktisch hanteerbaar is.

Daarmee wil ZiZo eraan bijdragen dat cliënten in het stadsgebied Zuidoost weten waar ze moeten zijn voor adequate GGZ-hulp, bijvoorbeeld voor ouderen en cliënten met LVB-problematiek.

Multiculturele Ouderenzorg (KCMO)

Zie voor meer informatie de pagina: Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg.